Kardinal Stick มาบอกอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ที่ควรทราบ

smoking risk of diabetes

Kardinal Stick มาบอกอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ที่ควรทราบ

               สารพิษที่อยู่ในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม นับว่ามีโอกาสที่ทำให้ผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีความเสี่ยงไม่ควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีสารประกอบประมาณ 7,000 กว่าชนิดและมีอีก 70 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผลจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอาจทำให้มีน้ำหนักลด แต่อ้วนกลางลำตัวมากขึ้นเป็นพิษภัยมาจากผลโดยตรงของนิโคตินในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีปริมาณมากรวมถึงทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและโรคที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมยังไม่ทราบว่าปัจจุบันหากสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในระยะยาวจะเกิดโรคนี้ได้นั่นคือการเกิด โรคเบาหวาน นั่นเองจากผลการวิจัยของคณะแพทย์พบว่า ผู้ที่ป่วยเป็น โรคเบาหวาน จำนวน 187 คนมีผลการตรวจวัดระดับนิโคตินในปัสสาวะพบว่ามีผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานมากกว่าผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างชัดเจน วันนี้ Kardinal Stick จึงได้นำบทความเกี่ยวกับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเสี่ยงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ที่ควรทราบมาฝากกันค่ะ

               ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากกว่า 20 มวนต่อวันมีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนมากกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมถึงสองเท่ากลุ่มผู้ที่มีการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคเบาหวานนั่นเองและรวมถึงผู้ที่ไม่เคยสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแต่ได้รับผลกระทบจากควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือสองก็มีโอกาสที่จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเช่นกันจากการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมือสองมีผลต่อน้ำตาลในเลือดและการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างชัดเจน ถึงแม้เราจะไม่ใช่ผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมก็ตามเพราะเนื่องจากสารพิษในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสามารถเข้าไปสะสม อยู่ในตับอ่อนทำให้ตับอ่อนทำงานได้น้อยลงจนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเบาหวานนั่นเองนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เกิดโรคเบาหวานนั้นที่มีสาเหตุมาจากการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะสามารถควบคุมโรคและทำการรักษาได้ยากเนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาการใช้อินซูลินมากกว่าผู้ป่วยปกติที่ไม่มีการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมรวมถึงระยะเวลาของการที่ได้รับการรักษานั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคร้ายแรงอื่นๆตามมาผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องและยังคงเข้า รับการรักษาแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างจริงจังเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุรวมถึงเป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่การเสียชีวิตได้

               โรคเบาหวานนับว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องยาวนานและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆของร่างกายทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงรวมถึงเป็นภาระของครอบครัวตลอดจนทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษายังเป็นจำนวนมาก นิยามของโรคเบาหวานหมายถึงโรคที่มีความผิดปกติของระบบการเผาผ่านอาหารทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากความบกพร่องของการผลิตอินซูลินหรือการหลังอินซูลินทั้งสองอย่างรวมถึงทำให้เกิดความเสียหายของระบบต่างๆในร่างกายอีกด้วย  

โรคเบาหวาน สามารถแบ่งกลุ่มการเกิดได้เป็น 4 ชนิดดังต่อไปนี้ 

               โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือโรคเบาหวานที่ต้องเพิ่งอินซูลินตลอดเวลาถ้าพบในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีโรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากระบบในร่างกายทำลายเซลล์ของตับอ่อนซึ่งจะมีโอกาสเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน

               โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องเพิ่งอินซูลินจะได้บ่อยในปริมาณร้อยละ 90 ของการเกิดโรคเบาหวานเนื่องจากร่างกายเกิดภาวะที่ดื้ออินซูลินร่วมกับมีความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินของตับอ่อนมักจะพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีรวมถึงมีลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรมของคนในครอบครัวอีกด้วยหรือรวมถึงผู้ที่มีรักสนะรูปร่างที่อ้วนก็มักเกิดโรคเบาหวานชนิดนี้เช่นกัน          

               โรคเบาหวานที่พบขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะที่ตรวจพบระหว่างการตั้งครรภ์มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองได้มากกว่าร่างกายจะมีการปรับฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ชนิดที่เรียกว่าเป็นการตัดอินซูลินทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินมากขึ้นจะทำให้เสี่ยงต่อเด็กในครรภ์สำหรับการเกิดโรคเบาหวาน

               โรคเบาหวานที่มีสาเหตุเฉพาะ นับว่าเป็นโรคเบาหวานที่พบในกลุ่มที่ร่วมกับกลุ่มอาการต่างๆโดยผู้ป่วยจะมีลักษณะเฉพาะของโรคหรือกลุ่มอาการนั้นนั้นเช่นรูปเมื่อวานที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อเช่นการเกิดไทรอยด์เป็นพิษก็จะทำให้เป็นการเกิดโรคเบาหวานของชนิดนี้

               ผู้ป่วยเบาหวานที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสารพิษในควันผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินกล่าวคือเมื่อมีระดับอินซูลินมากขึ้นแต่เซลล์กลับตอบสนองอินซูลินได้น้อยลงซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการตอบสนองต้องไปทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะเกิดการเผาผ่านในเซลล์ตับผิดปกติมีการย่อยสลายที่เป็นพิษต่อร่างกายรวมถึงทำให้เลือดจับตัวกันเป็นก้อนลิ่มเลือดได้ง่ายส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมองดังนั้นแล้วสิ่งที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั้นคือการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแป๊บบวนอย่างแท้จริงเพราะจะทำให้ลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 20 หลีมีการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือกอย่างอุปกรณ์สายควันจะทำให้เราสามารถเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบมวนได้อย่างแท้จริงซึ่งการที่เราหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนจะทำให้เราได้รับสารนิโคตินที่เพียงพอถือเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะผลิตภัณฑ์ทดแทนอย่างอุปกรณ์สายควันของ Kardinal Stick เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบไม่ทรมานร่างกายตนเองจนเกินไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนจากค่อยค่อยลดอัตราความต้องการของสารนิโคตินลงและสุดท้ายเราจะสามารถเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้โดยที่เราไม่ต้องทรมานร่างกายจนเกินไปอีกด้วยสารในอุปกรณ์สายควันจะไม่มีสารที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสำคัญของการเกิดโรคต่างๆรวมถึงไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายอย่างแน่นอนปลอดภัยมากกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบมวนถึงร้อยละ 90 ดังนั้นแล้ว Kardinal Stick ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างแท้จริง

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

สนใจ/ขอรายละเอียด