รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick

dangers of patients with cig

รู้อันตรายของ ผู้ป่วยทางจิตเวช กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม ไปกับ Kardinal Stick

               ปัจจุบันการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากสารของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีพิษการทำลายสุขภาพที่สูงมากและยังให้เกิดปัญหาในโรคทางกายต่างๆ เช่น โรคหัวใจหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบ ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งปอดเป็นต้น รวมถึงจากการศึกษาปัจจัยทางจิตทยาที่มีความสัมพันธ์กับการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของบุคคลพบว่า ผู้ป่วยทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า อาการของกลุ่มโรควิตกกังวลมีความสัมพันธ์ต่อกันสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทั้งสิ้น จะเป็นอย่างไร Kardinal Stick มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเวช

               ภาวะอาการของผู้ป่วยทางจิต นับว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในคนไทยและยังเป็นภาวะโรคร่วมทางจิตเภทที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชขาดความร่วมมือในการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง มีอาการทางจิตที่รุนแรงขึ้นรวมถึงมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมนับว่าเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้านิยมใช้บ่อย และยังเป็นสารเสพติดที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าอีกด้วย

พฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ ผู้ป่วยทางจิตเวช

               ผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมส่วนใหญ่จะมีประวัติอาการของโรคซึมเศร้ามากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งผู้สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีอาการลูกซึมเศร้าเชื่อว่าการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมช่วยลดความรู้สึกเศร้าและอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นมีหลักฐานที่ให้เห็นว่าสารนิโคตินในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะเข้าไปรบกวนการทำงานของสารเคมีในสมองช่วยให้ผู้ที่สูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมีความสุขความพึงพอใจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันยังรวมถึงการไม่ต้องรับรู้ถึงปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมแรงให้มีการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมมากขึ้นจึงต้องสวดมนต์ต่อไปเรื่อยเรื่อยจนเกิดความเคยชินจากการได้รับสารนิโคตินในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและเกิดการเสพติดในที่สุดส่งผลให้มีความต้องการสูบที่เพิ่มมากขึ้นและการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้ที่มีประวัติอาการซึมเศร้าก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้อาการซึมเศร้าที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ขณะที่พฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในกลุ่มผู้ป่วยโรคจิตเภทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พฤตกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อผ่อนคลายความเครียดลงและลดความวิตกกังวล เนื่องจากว่าสารนิโคตินดูดซึมและแพร่กระจายเข้าสู่สมองซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และจะทำให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกในเชิงบวกภายหลังการสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าจะได้รับความสุขใจ สดชื่น และมีแรงจูงใจในการอยากทำกิจกรรมมากขึ้นเว้นวรรคซึ่งเราเรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่าเป็นการใช้สารเสพติดเพื่อการรักษาตนเอง

               การเสพติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจัดเป็นโรคและพฤติกรรมที่ซับซ้อนและธรรมชาติของการเสพติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีลักษณะการดำเนินโรคแบบเรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงดังนั้นการรักษาอาการติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงจึงต้องประกอบด้วยการรักษาหรือยาร่วมกับพฤติกรรมบำบัดทั้งนี้การสร้างความตั้งใจจะเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการบำบัด รักษาผู้ที่มีอาการติดบุรีแต่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมความตั้งใจในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอาจต้องอาศัยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหลายตัวเพื่อช่วยเพิ่มความตั้งใจให้มากพอที่จะสามารถเอาชนะต่อความรู้สึกบวกจากผลการกระตุ้นของผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมต่อสมองในส่วนที่เป็นระบบให้ระวังตกสารเสพติดทางอารมณ์จิตใจและการเสพติดทางพฤติกรรมและสังคมรวมทั้งอาการอยากและอาการถอนยาหลังจากการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม  จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะอาการซึมเศร้ามีระดับความตั้งใจในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอยู่ในระดับปานกลางจนถึงน้อยมากเนื่องจากพบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมและระดับสารเสพย์ติดประเภทสารนิโคตินเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความตั้งใจในการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ป่วยที่มีภาวะอาการซึมเศร้า

               ดังนั้นการรักษาอาการติดผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ป่วยจิตเวชจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเนื่องจากสภาพจิตใจของผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถเลิกสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบกะทันหันได้ การเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมสำหรับผู้ป่วยจิตเภทจึงมีด้วยกันหลายทางเช่น การบำบัดรักษา การพบแพทย์ แต่หาวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่ยากเกินไปหรือผู้ป่วยไม่มีความต้องการที่จะพบแพทย์ หรือการบำบัดต่างๆ พบว่า การสูบผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมทางเลือกเช่น อุปกรณ์สายควัน นับว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบมวลเนื่องจากไม่เป็นการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่หักดิบจนเกินไป รวมถึงอุปกรณ์สายควันยังไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทางจิต อารมณ์ จิตใจของผู้ป่วยอีกด้วย 

               นวัตกรรมอุปกรณ์สายควันอย่าง Kardinal stick นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ต่อผู้ที่ต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแบบทันสมัย เป็นทางเลือกการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในรูปแบบของอุปกรณ์สายควันโดยมีความปลอดภัยใช้งานง่ายและลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งเพราะไม่มีการเผาไหม้จาก 90% ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์พบว่าสามารถเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้จริงภายในระยะเวลาสามวันเพราะ มีปริมาณนิโคตินที่เหมาะสมเหมาะกับร่างกายของบุคคลที่ควรได้รับซึ่งจะสามารถพูดแทนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้อีกทั้งยังสามารถกำหนดปริมาณในการบริโภคสารนิโคตินได้อีกด้วย ดังนั้นแล้วอุปกรณ์สายควัน Kardinal stick จึงเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเลิกผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้อย่างถาวรและไม่เป็นการทรมานร่างกายจิตใจอีกด้วย

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

✅ สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : คลิก! สั่งด่วน ส่งไว คลิกชม หน้าสินค้า แล้วทักได้เลยนะคะ แอดมินพร้อมตอบ 24 ชม. ค่ะ

สนใจ/ขอรายละเอียด